voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden leggen de voorwaarden vast waaronder de klant gebruik kan maken van de diensten geleverd door Volkswerk voor Openlucht VZW, ook bekend onder 'Sint-Pauluscentrum', welke naam verder in dit document gebruikt zal worden.


Door gebruik te maken van de diensten van Sint-Pauluscentrum of toegang te zoeken tot content op de website www.st-pauluscentrum.be, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de in dit document vermelde Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden als klant zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de diensten van Sint-Pauluscentrum. Als je als klant niet akkoord gaat met (of niet kan voldoen aan) de onderstaande voorwaarden, gebruik de diensten van Sint-Pauluscentrum dan niet.

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan enige verplichting of toestemming in enige andere overeenkomst tussen de klant en Sint-Pauluscentrum


1. Toepassingsgebied 


1.1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Volkswerk voor Openlucht (KBO 0410954158), met haar contractuele partner, hierna te noemen "klant". De algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit geldt ook indien Sint-Pauluscentrum niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de vermelding van de Algemene Voorwaarden of de Aankoopvoorwaarden van de klant.

1.2. Wijzigingen in deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.st-pauluscentrum.be. De klant wordt geacht de website te raadplegen vooraleer een dienst van Sint-Pauluscentrum af te nemen. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de klant geen schriftelijk bezwaar maakt binnen de maand na wijziging. 

1.3. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Sint-Pauluscentrum en de klant, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.


2. Inhoud van de diensten 


2.1. Ter beschikking stelling van lokalen en/of terreinen voor verblijf en activiteiten.

2.2. Organisatie van activiteiten voor groepen.


3. Medewerking van de klant 


3.1. Elke afspraak dient altijd op voorhand geboekt te worden. Dit kan telefonisch of per mail.  Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer de klant een afspraak maakt, stemt hij/zij zonder meer in met de algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld. 

3.2. Afspraken kunnen kosteloos telefonisch geannuleerd worden tot 14 dagen op voorhand. Zo niet worden ze volledig aangerekend.

3.3. Het succes en de kwaliteit van de geleverde diensten hangen sterk af van de kwaliteit en de stiptheid van de medewerking van de klant en de open communicatie tussen partijen. 

3.4. Sint-Pauluscentrum kan, naar eigen goeddunken, op elk moment weigeren de diensten aan een persoon aan te bieden en haar toelatingscriteria wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten bevestigt de klant dat (i) hij/zij volledig in staat en bevoegd is om de voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en garanties in deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en volledig rechtsbevoegd is om een bindende relatie aan te gaan, (ii) dat hij/zij waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie zal verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en de nauwkeurigheid van deze informatie zal handhaven.


4. Aansprakelijkheid


4.1. We besteden veel zorg aan de creatie en inhoud van deze website, maar garanderen noch de correctheid, noch de volledigheid van alle informatie. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gebracht. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, zijn we niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud, de goede werking of de veiligheid van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze externe bronnen is zich ten volle bewust van het feit dat op het internet ook onbetrouwbare gegevens circuleren en erkent dat wij geenszins in staat zijn toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal, en er bijgevolg ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.

4.2. Sint-Pauluscentrum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met een verblijf op het domein of activiteiten georganiseerd met medewerking van Sint-Pauluscentrum. De klant moet zelf zorgen voor de nodige verzekeringen voor de deelnemers. 


5. Gegevensbescherming 


5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na een afspraak wordt aan derden meegedeeld.

5.3. Door zijn/haar e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens te verstrekken, stemt de klant ermee in dat Sint-Pauluscentrum contact kan opnemen via dergelijke contactgegevens, voor alle zaken die betrekking hebben op de te leveren diensten. Deze e-mails vormen geen "ongevraagde commerciële e-mailadvertenties," en de klant kan zich niet afmelden voor het ontvangen ervan. Als de klant een vraag of suggestie heeft, kan contact opgenomen worden via info@st-pauluscentrum.be .


6. Tarieven en betalingsvoorwaarden 


6.1. Door gebruik te maken van de diensten, gaat de klant akkoord met betaling van alle bijbehorende vergoedingen. 

6.2. De diensten zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Betalingen later dan 8 kalenderdagen na vervaldag, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 20) als schadebeding en tevens worden eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

7.1. De contractuele relatie tussen Sint-Pauluscentrum en de klant alsmede de voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

7.2. De exclusieve bevoegde rechtbank is deze van Leuven.

Huishoudelijk regelement

Welkom in het St.-Pauluscentrum. Wij wensen jullie een zo aangenaam mogelijk verblijf toe en geven hier enkele richtlijnen, die voor jullie zelf, voor de groepen die na jullie komen en ook voor ons zullen bijdragen tot het welslagen van de activiteiten.

 

Voorbereiding


 • Voor de verdeling van de jongeren in de verschillende slaapkamers kan je op de website een plannetje vinden van het gebouw met daarop de gegevens van elke kamer. Zo kan je al op voorhand de kamers toewijzen en ze eventueel op het klembord (A4-formaat staand) aan elke kamer uithangen (Het is verboden om iets op muren of deuren te plakken)
 • Het centrum ligt in een bos waardoor het niet altijd gemakkelijk is om het gebouw net te houden (zeker bij regenweer). Laat daarom de deelnemers pantoffels meebrengen zodat ze van schoeisel kunnen wisselen bij het binnenkomen na een spelactiviteit. 
 • Het is verplicht om bij aankomst een correcte aanwezigheidslijst te deponeren in de daartoe voorziene brievenbus (deze dient om in geval van nood een exact beeld van de aanwezigen te hebben voor de hulpdiensten).


Verblijf


 • Herinner de deelnemers er bij aankomst aan om respect voor gebouw en natuur te hebben. Er zijn vuilbakken voor PMD en REST om te sorteren en je kan er de deelnemers op wijzen om dat correct te doen (een eenvoudige bijdrage aan ons milieu). 
 • Op en rondom het domein zijn andere bewoners: respecteer hun leefruimte en vooral hun nachtrust: na 22 u absolute stilte op het voorplein van het centrum. Gelieve voor activiteiten op het domein na 22u altijd de centrumverantwoordelijke op de hoogte te stellen. 
 • Op het domein zijn er “niet-speelzones” aangeduid, gelieve deze te respecteren. 
 • Brandgevaar: op het domein is het ten strengste verboden om vuur te maken of om te roken. Kampvuur kan enkel onder strikte voorwaarden en enkel en alleen na afspraak met de centrumverantwoordelijke. 
 • In het centrum geldt een algemeen rookverbod (KB van 13/12/2005). 
 • Doe een verkenningsronde bij aankomst om de brandblusapparaten en de vluchtwegen te leren kennen. Laat bij uw aankomst de werking van de brandmeldcentrale uitleggen, o.a. de desactivatie bij alarm. Eventueel kunt je even de sirenes laten afgaan na installatie van de groep, het kan onaangename verrassingen vermijden. 
 • Breng geen nagels, duimspijkers of kleefband aan op de geschilderde muren, deuren of houtwerk. Gebruik de voorziene prikborden. 
 • Slaapkamers: de deelnemers dienen zelf te zorgen voor een kussensloop en lakens of voor een laken en een slaapzak. Er is per bed één deken voorhanden. 
 • Bagage: probeer zo veel mogelijk gebruik te maken van de voorziene rekken om bagage in weg te bergen. Dit is ook belangrijk in geval van een eventuele dringende evacuatie. 


Gebruik van de keuken


 • U dient zelf te zorgen voor afwasproducten en keukendoeken. 
 • Het gebruik van de afwasmachine is niet in de huurprijs inbegrepen. 
 • De keukentoestellen mogen alleen bediend worden door meerderjarigen. Het centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen door verkeerd gebruik.
 • Neem de tijd om de keukenfornuizen goed te laten uitleggen bij aankomst (bij de rondleiding de rondleiding van het gebouw) 


Afval


 • Keukenafval (ongekookt) kan in de daardoor voorziene compostbak, met uitsluiting van vleesafval. 
 • Tafelafval (gekookt eten) gaat alleen in de restafval container. 
 • Glas kan gedeponeerd worden in de glascontainer. 
 • Gelieve papier en karton te verzamelen in een doos of samen te binden en te deponeren onder het terras van de keuken. 
 • U krijgt van ons blauwe en grijze zakken ter beschikking. 


Internet / TV


 • Er is een vaste verbinding in de conferentiezaal (lokaal 209) 
 • Er is Wifi op niveau 2 en afhankelijk van omstandigheden op andere niveau’s 
 • Sint-Pauluscentrum kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van eender welke aard. 


Speeltoestellen


 • Op het domein staan verschillende speeltoestellen voor min 12 jarigen. Gebruik ze op een verantwoorde manier en signaleer het minste defect onmiddellijk aan de centrum-verantwoordelijke. 

Bij vertrek


 • Aan groepen die niet zelf kuisen, vragen we om de kamers te ontruimen ’s morgens na de laatste nacht, ze opgeruimd en geborsteld achter te laten, zodanig dat het kuispersoneel de kamers al in orde kan brengen voor de volgende groep. 
 • Aan groepen die zelf kuisen vragen we:
 • - eerst het zand uit de bedden te schudden en de matrasbescherming terug recht te trekken 
 • - dat alle bedden terug in dezelfde staat en op dezelfde plaats zijn zoals bij aankomst 
 • - eerst de stoelen af te wassen (met zeep en spons indien nodig), vooraleer ze op elkaar te plaatsen. De tafels dienen afgewassen te worden met water. 
 • Alle lokalen te borstelen en te dweilen. Het centrum stelt het nodige kuismateriaal ter beschikking. 


Nuttige telefoonnummers 

Centrumverantwoordelijke

• Josée: 0474/783929 

• Johan: 0478/920260 (indien dringend en geen antwoord van Josée) 


Politie: 016/448282 of 112 

Medisch: 

Dokter van wacht (weekend): 070/257025 of 

• Dokterspraktijk Arcade (week): 016/567.86 of www.mediwacht.be 

Apotheek van wacht: 0900/10500 of www.apotheek.be 

• Apotheek Gelrode: 016/569377