Privacybeleid

24 Aug 2022


Volkswerk voor Openlucht VZW,

vertegenwoordigd door Johan Verhegge

Galgenstraat 36, 3110 Rotselaar

KBO 0410954158

E-mail: info@st-pauluscentrum.beInleiding


De volgende informatie geeft een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn/haar contactgegevens bovenaan deze pagina.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt en gebruikt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. 


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties (zie verder).


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Analyse-instrumenten en toepassingen van derden:

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal geanonimiseerd en gepseudonimiseerd, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in dit document terug. U kunt ook bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Wij informeren u verder in dit document over de bezwaarmogelijkheden.


1. algemene opmerkingen en verplichte informatie 


1.1. Gegevensbescherming


Als beheerder van deze website nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid. We verwijzen hier in de eerste plaats naar de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA) (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - tel.: +32 (0)2 274 48 00 - KBO: 0694.679.950).


Wanneer u onze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) in zeldzame gevallen veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk, maar wij streven niettemin naar een zo goed mogelijke bescherming van uw gegevens.


1.2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:


Johan Verhegge

Volkswerk voor Openlucht VZW

Galgenstraat 36

3110 Rotselaar

E-mail: info@st-pauluscentrum.be

Tel.: +32 16 580576

KBO 0769.286.907


De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.


1.3. SSL of TLS-versleuteling


Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-pictogram in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


1.4. Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens


Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, voor wat betreft de toekomstige verwerking. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. Wij wijzen u erop dat gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, nog steeds rechtmatig kunnen worden verwerkt.


1.5. Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties


Indien er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties (GBA).


1.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid


U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch te laten bezorgen aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machine-leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.


1.7. Informatie, blokkering, verwijdering


Voor zover wettelijk toegestaan heeft u ten allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen via vermelde adres indien u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.2. Gegevensverzameling op onze website


2.1. Cookies


Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser lokaal worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website en het gebruik van onze website zo vlot mogelijk te laten verlopen.


U kunt uw browser zelf zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website wel beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies aan te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6, punt 1.f van de EU AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening te garanderen die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in dit Privacybeleid afzonderlijk behandeld.


2.2. Server-logbestanden


De websitebeheerder verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde ‘server log files’, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  •     hostnaam van het toestel dat toegang zoekt,
  •     de pagina vanwaar het bestand werd opgevraagd of de referrer URL,
  •     de naam van het bestand,
  •     de datum en het tijdstip van het verzoek,
  •     de hoeveelheid overgedragen gegevens,
  •     de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
  •     het browsertype en versie,
  •     het besturingssysteem,
  •     het IP-adres van de computer die de aanvraag doet.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, 1.f van de EU AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.


2.3. Contactformulier


Als u ons vragen stelt via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de in het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming. 

Wij zullen de gegevens die u invult op het contactformulier dan ook alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6, 1.a van de EU AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt verstrekt totdat u verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen, blijven evenwel gelden.


2.4. Bestelprocedure


Tijdens het bestelproces kunnen de volgende gegevens worden verzameld: Bedrijfsnaam, BTW-nummer, KBO-nummer, voornaam, achternaam, adres, telefoon, e-mail, gewenst domein, bankgegevens.

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en, overeenkomstig de wettelijke verplichting, worden doorgegeven aan de bedrijven die betrokken zijn bij het betalingsproces (banken, PayPal, enz.) en opgeslagen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6, 1.b AVG (contractuele verplichting).


2.5. Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)


Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om rechtsbetrekkingen met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6, 1.b van de EU AVG, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te verlenen tot onze dienst of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven geldig.


2.6. Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract en digitale diensten.


Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van uw contract, bijvoorbeeld aan bedrijven die goederen bij u moeten afleveren of aan banken die uw betalingen moeten verwerken. Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, 1.b van de EU AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.


3. Analyse-instrumenten


3.1. Matomo


Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.


Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.


De opslag van Matomo cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden verstrekt. U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.


Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier deactiveren. In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal dit betekenen dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd. U zult het dan opnieuw moeten activeren wanneer u terugkeert naar onze site als u wilt dat uw activiteiten niet worden bijgehouden.


4. online aanwezigheid in sociale media


Wij zijn ook actief binnen verschillende sociale netwerken en platforms en gebruiken deze media om klanten / geïnteresseerden / medewerkers (hierna "gebruikers" genoemd) die actief zijn binnen de respectievelijke netwerken te informeren over onze diensten en activiteiten en gebruiken deze netwerken en platforms ook voor communicatie. Het gebruik en de communicatie om contact met ons op te nemen is gebaseerd op uw toestemming. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door ons bedrijf om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren, vormt een legitiem belang overeenkomstig Art. 6, 1.f van de EU AVG.

In de regel worden deze diensten geëxploiteerd door ondernemingen buiten de Europese Unie en streven zij, op eigen verantwoordelijkheid, andere gebruiksdoeleinden na dan de door ons genoemde. De aanbieders gebruiken persoonsgegevens vaak ook voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Via cookies, die op de computers/smartphones van de gebruikers worden opgeslagen, worden het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses geregistreerd en gebruiksprofielen aangemaakt, zowel binnen de netwerken als daarbuiten, bijvoorbeeld voor het plaatsen van advertenties. Wij wijzen erop dat het gebruik van deze netwerken en platforms risico's voor u met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld omdat de handhaving van de rechten van gebruikers moeilijker kan worden.

Wij verzoeken u de privacyverklaringen, uw rechten en gebruiksvoorwaarden van de respectieve netwerken en platforms op de volgende pagina's van de afzonderlijke aanbieders te bekijken:

We hebben een pagina op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook.

We netwerken op LinkedIn. Aanbieder van deze dienst is: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Meer informatie is te vinden in hun gegevensbeschermingsverklaring.


5. Plugins en TOOLS


5.1. Google Maps


Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.


Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/ .


5.2. CookieHub


Deze site maakt gebruik van de consent management dienst (cookie banner en cookie voorkeuren bewaren) CookieYes via een plugin. Deze wordt beheerd door CookieHub ehf

Hafnargata 18, 230 Reykjanesbæ, Iceland

www.cookiehub.com


Om CookieHub te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server in de EU en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.


Het gebruik van CookieHub is in het belang van de bezoeker van onze website om op anonieme wijze en afgeschermd voor de beheerders van onze website, uw cookie-voorkeuren te kunnen vastleggen en bewaren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van CookieHub op https://www.cookiehub.com/legal/privacy-policy .6. uw rechten als gebruiker


6.1. Recht op informatie


Iedere betrokkene heeft het recht te verzoeken om informatie over de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.


6.2. Recht van inzage


Iedere betrokkene heeft het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie.


6.3. Recht op verbetering


De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens.


6.4. Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)


Elke betrokkene heeft het recht te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de in de wet genoemde gronden van toepassing is en voor zover de verwerking ervan onnodig is.


6.5. Recht op beperking van de gegevensverwerking


Elke betrokkene heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking, mits een van de in de wet genoemde gronden van toepassing is.


6.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Iedere betrokkene heeft het recht hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ongehinderd aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te doen toekomen, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, 1.a), artikel 9, 2.a of op een contract overeenkomstig art. 6, 1.b van de EU AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, 1 van de GDPR het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.


6.7. Recht om toestemming in te trekken


Elke betrokkene heeft het recht zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, 1.a, of artikel 9, 2.a, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.


6.8. Recht van bezwaar


Elke betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, 1.e of 1.f, van de AVG wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.


6.9. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering


Iedere betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij de beslissing:

(1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke; of

(2) is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene; of

(3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


In de in de leden 1 en 3 genoemde gevallen worden redelijke maatregelen genomen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waartoe ten minste het recht behoort op tussenkomst bij een voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.


6.10. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen


Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijk voorgeschreven bewaringstermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.


6.11. Recht van beroep bij de GBA


In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden (GBA).

U kunt ervoor kiezen geen uniek identificatienummer voor webanalysecookies aan uw computer te laten toekennen om te voorkomen dat de op deze website verzamelde gegevens worden samengevoegd en geanalyseerd.

Om die keuze te maken, klikt u hieronder om een opt-out cookie te ontvangen.